top of page
Polityka Prywatności aplikacji guideU
 
guideU app Privacy Policy

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest TRISMA BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (adres spółki: 80-814 Gdańsk, ulica Chrobrego 96E/34), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000961748 ,REGON 367032091, NIP 5833242178, właściciel marki guideU.

 

1. Jakie dane gromadzi guideU?

guideU gromadzi i przetwarza i przechowuje różne rodzaje danych osobowych, w tym:

• Dane osobiste – w tym dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail), dane demograficzne (takie jak płeć, wiek, język, narodowość, informacje zawodowe oraz dodatkowe dane, takie jak np. zainteresowania użytkowników),

• Dane dotyczące umów i transakcji – np. informacje o umowach, zamówieniach, zakupach, statusie płatności, fakturach oraz wiadomości kierowane guideU, dane niezbędne do prawidłowych rozliczeń użytkowników kupujących oraz oferujących trasy w ramach aplikacji guideU.

• Dane płatnicze i kredytowe – takie jak informacje o karcie płatniczej oraz rachunku bankowym niezbędne do weryfikacji dokonywanych zakupów, zwrotu środków lub wypłaty wynagrodzeń.

• Dane oraz identyfikatory internetowe – dane zbierane z użyciem plików cookies lub podobnych technologii na temat sposobu korzystania z naszych usług, w tym przeglądane strony internetowe i segmenty (podzbiory danych), adres IP, identyfikatory plików cookies, identyfikator urządzenia mobilnego, szczegóły dotyczące wyszukiwarki i urządzenia oraz lokalizacja.

• Dane związane z bezpieczeństwem – dane wykorzystywane, aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania z naszych usług takie jak np. hasło i login.

 

2. W jaki sposób guideU gromadzi dane?

Dane pochodzą bezpośrednio od użytkowników, gdy zamawiają usługi lub z nich korzystają, gdy wypełniają ankiety, formularze, biorą udział w konkursie, zakładają konto użytkownika lub odwiedzają naszą stronę www.

 

3. W jakich celach i na jakiej podstawie guideU przechowuje dane?

Dane Osobowe użytkowników przetwarzamy w określonych z góry celach w oparciu o odpowiednie dokumenty, ich zgodę, obowiązek prawny lub nasz prawnie uzasadniony interes. Dane wykorzystujemy w następujących celach:

3.1 Świadczenie usług i obsługa użytkownika

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, aby przetwarzać zamówienia, dostarczać produkty i usługi, zapewniać obsługę użytkownika oraz zarządzać płatnościami, umowami i transakcjami.

3.2 Komunikacja w celach sprzedaży i marketingu W przypadkach, w których wymagają tego przepisy prawa, poprosimy o odpowiednią zgodę na kontakt. Bez zgody użytkownika możemy korzystać z tradycyjnych kanałów marketingowych, takich jak poczta i kontakt bezpośredni. Natomiast wysyłanie zautomatyzowanych elektronicznych wiadomości marketingowych oraz kontakty telefoniczne, które dotyczą relacji klienckich i biznesowych z nami, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami mogą wymagać zgody użytkownika.

3.3 Rozliczenia finansowe W przypadku użytkowników oferujących trasy, gromadzimy dane na potrzeby właściwego rozliczenia sprzedaży ich produktów w ramach aplikacji guideU. W przypadku użytkowników dokonujących zakupów w ramach aplikacji, dane są przechowywane aby nadzorować prawidłowość dokonywanych zakupów.

3.4 Wsparcie techniczne W przypadku użytkowników oferujących swoje trasy w ramach aplikacji guideU, dane są przechowywane aby wesprzeć ich w procesie tworzenia i oferowania tras.

 

4. Jak długo guideU będzie przechowywać dane?

guideU usuwa lub anonimizuje dane osobowe, gdy nie są już dłużej potrzebne do celów, do jakich zostały zebrane.

5. Komu guideU udostępnia dane osobowe?

Przewodnicy nie mają bezpośredniej relacji umownej z Turystami. Jedyne informacje, jakie Przewodnik otrzyma na temat Klientów, to te podane za pośrednictwem aplikacji guideU. Przewodnik zgadza się, że nie będzie wykorzystywać otrzymywanych danych w żadnym innym celu niż sprzedaż Trasy na platformie guideU oraz że nie będzie zabiegać o dodatkowe dane osobowe ani przechowywać danych osobowych uczestników Trasy poza platformą guideU. Turysta zaś wyraża zgodę na przekazanie Przewodnikowi danych osobowych udostępnionych w Systemie. Ujawniamy dane osobowe również naszym partnerom handlowym w oparciu o nasz uzasadniony interes w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Gdy strona trzecia przetwarza dane w naszym imieniu, proces ten zawsze odbywa się na mocy umowy, która gwarantuje, że przetwarzanie danych przebiega w sposób bezpieczny i zgodnie z przepisami prawa o ochronie prywatności oraz zgodnie z najlepszymi praktykami przetwarzania danych. Dane osobowe możemy dodatkowo ujawnić organom administracji publicznej lub organom wymiaru sprawiedliwości, jeśli będziemy podlegać takiemu wymogowi na podstawie przepisów prawa.

6. Czy guideU przekazuje dane do innych państw?

Zasadniczo guideU nie przekazuje danych osobowych poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jeśli jednak dane osobowe są przekazywane poza UE lub EOG, jest to dokonywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej lub z wykorzystaniem innych narzędzi odpowiednio zabezpieczających dane, takich jak: wiążące reguły korporacyjne, standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez organ nadzorczy lub klauzule umowne dopuszczone przez organ nadzorczy.

 

7. Jak guideU chroni dane użytkowników?

W celu ochrony danych przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem guideU stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa o charakterze organizacyjnym i technicznym. Środki te obejmują m.in.:

- monitorowanie praw dostępu, aby tylko upoważnione osoby przetwarzały dane osobowe,

- używanie nowoczesnych narzędzi informatycznych i sprzętowych,

- ograniczony dostęp do pomieszczeń, gdzie dane mogą być przechowywane,

- wdrożenie odpowiedniej dokumentacji w zakresie procesów przetwarzania danych

- aktualizacja umów pod względem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych

- staranny wybór naszych dostawców usług, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu

 

8. Cookies

Kiedy użytkownicy korzystają z naszych usług lub odwiedzają nasze strony internetowe, guideU może gromadzić dane na ich temat za pomocą plików cookies i innych podobnych technologii. Nasza witryna może także zawierać pliki cookies i podobne technologie wykorzystywane przez strony trzecie. Użytkownik, który jest zainteresowany wyłączeniem plików cookies w swojej przeglądarce może dowiedzieć się jak to zrobić np. dzięki tej instrukcji: https://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/.

 

9. Prawa użytkowników guideU

Prawo dostępu do danych osobowych – użytkownik ma prawo do informacji o tym, jak przetwarzamy jego dane osobowe i zażądać ich kopii.

Prawo do poprawiania danych osobowych – użytkownik może zażądać korekty danych na swój temat, jeśli nie są poprawne lub wymagają aktualizacji.

Prawo do przenoszenia danych – użytkownik może ponownie wykorzystać dane które przekazał guideU. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania była umowa lub zgoda użytkownika, możemy przekazać wybrany zbiór danych, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, innemu administratorowi danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych – na żądanie użytkownika usuniemy dane, jeśli nie są niezbędne w w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów lub obowiązków prawnych.

Prawo do wycofania zgody – użytkownik może wycofać każdą zgodę na przetwarzanie danych, w tym zgodę marketingową 

Prawo sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych – kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów guideU lub strony trzeciej, użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw co do przetwarzania danych. O ile guideU nie przedstawi uzasadnionych powodów przetwarzania danych, nie będzie dłużej przetwarzać takich danych.

Prawo do sprzeciwu dla marketingu bezpośredniego – w każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w marketingu bezpośrednim.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – użytkownik ma prawo żądać od guideU ograniczenia przetwarzania danych osobowych, m.in. w sytuacji, gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub, gdy wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Prawo do żądania niepodleganiu zautomatyzowanej decyzji – jeśli wobec użytkownika podjęliśmy decyzję całkowicie w oparciu o zautomatyzowany proces i decyzja ma konsekwencje prawne lub inny sposób dotyczy użytkownika, może on zażądać zrewidowania takiej decyzji na zasadzie nowej i indywidualnej oceny. Ma to zastosowanie, jeśli nie możemy udowodnić, że zautomatyzowana decyzja jest niezbędna do zawarcia lub zrealizowania umowy między użytkownikiem a guideU.

Prawo wniesienia skargi organu nadzorczego – użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa że przetwarzamy dane osobowe w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Jeśli chcesz skorzystać z powyższych praw, wyślij do nas zgłoszenie na adres marketing@guideu.at lub pocztą na adres siedziby właściciela marki guideU.

 

guideU zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. O wszelkich aktualizacjach będziemy informować poprzez naszą stronę internetową. Aktualizacje mogą być konieczne z uwagi na rozwój naszych usług lub zmiany w powiązanych przepisach prawnych. 

-----------------------------------------

The Administrator of Personal Data (ADO) is TRISMA BIS Sp. z o.o. with its registered office in Gdańsk (company address: 80-814 Gdańsk, ul. Chrobrego 96E / 34), entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under the number KRS 0000961748, REGON 367032091, VAT no PL5833242178 , owner of the guideU brand.

 

1. What data does guideU collect?

guideU collects, processes and stores various types of personal data, including:

• Personal information - including contact details (name, address, telephone number and email address) and demographic information (such as gender, age, language, nationality, job information and additional data, such as e.g. user interests).

• Data on contracts and transactions - e.g. information on contracts, orders, purchases, payment status, invoices and messages sent to guideU, data necessary for the correct billing of users buying and offering routes within the application guideU.

• Payment and credit information - such as payment card and bank account information necessary to verify purchases, refunds or payment of wages.

• Data and online identifiers - data collected using cookies or similar technologies on how to use our services, including websites and segments (data subsets) viewed, IP address, cookie identifiers, mobile device ID, details of the search engine and device and location.

• Security related data - data used to ensure security using our services, such as, for example, password and login.

 

2. How does guideU collect data?

The data comes directly from users when they order or use services, when they fill out surveys, forms, take part in a competition, create a user account or visit our website.

 

3. For what purposes and on what basis does guideU store the data?

We process Users' Personal Data for predefined purposes based on relevant documents, their consent, legal obligation or our legitimate interest. We use the data for the following purposes:

3.1 Provision of services and user support We collect and use personal data to process orders, provide products and services, provide user support, and manage payments, contracts and transactions.

3.2 Communication for sales and marketing purposes In cases where required by law, we will ask for appropriate consent to contact us. We may use traditional marketing channels such as email and direct contact without your consent. On the other hand, sending automated electronic marketing messages and telephone contacts related to customer and business relations with us, in accordance with the regulations in force in Poland, may require the user's consent.

3.3 Financial settlement For route users, we collect data for the proper settlement of the sale of their products within the guideU app. In the case of users making purchases within the application, the data is stored to monitor the correctness of the purchases made.

3.4 Technical assistance In the case of users offering their routes as part of the guideU application, the data is stored to support them in the process of creating and offering routes.

 

4. How long will guideU keep the data?

guideU deletes or anonymizes the personal data when they are no longer needed for the purposes for which they were collected.

 

5. Who does guideU share personal data with?

The guides do not have a direct contractual relationship with Tourists. The only information the Guide will receive about the customers is that provided via the guideU app. The Guide agrees that it will not use the received data for any purpose other than selling the Route on the guideU platform and that it will not solicit additional personal data or store the personal data of the participants of the Route outside of the guideU platform. The Tourist, on the other hand, agrees to provide the Guide with personal data made available in the System. We also disclose personal data to our business partners based on our legitimate interest to the extent permitted by applicable law. When a third party processes data on our behalf, this process always takes place under a contract which ensures that the data processing is carried out securely and in accordance with the provisions of privacy law and in accordance with best data processing practices. We may additionally disclose personal data to public administration authorities or judicial authorities if we are subject to such a requirement under the law.

 

6. Does guideU transfer data to other countries?

In principle, guideU does not transfer personal data outside the European Union or the European Economic Area (EEA). However, if personal data is transferred outside the EU or EEA, it is done in accordance with the provisions on the protection of personal data, in particular on the basis of a decision of the European Commission or with the use of other data protection tools, such as: binding corporate rules, standard data protection clauses adopted by the European Commission, standard data protection clauses adopted by a supervisory authority or contractual clauses authorized by a supervisory authority.

 

7. How does guideU protect user data?

To protect your data against loss or misuse, guideU takes appropriate organizational and technical security measures. These measures include, inter alia: - monitoring access rights so that only authorized persons process personal data, 

- using modern IT and hardware tools,

- limited access to rooms where data may be stored,

- implementation of appropriate documentation in the field of data processing processes,

- updating contracts in terms of compliance with the provisions on the protection of personal data

- careful selection of our service providers who process personal data on our behalf

 

8. Cookies

When users use our services or visit our websites, guideU may collect data about them using cookies and other similar technologies. Our website may also contain cookies and similar technologies used by third parties. A user who is interested in disabling cookies in his browser can find out how to do it, e.g. thanks to these instructions: https://jakwylaczyccookie.pl/jakwylaczyc-pliki-cookies/.

 

9. Rights of guideU users

The right to access personal data - the user has the right to be informed about how we process his personal data and to request a copy of it.

The right to correct personal data - the user can request the correction of data about himself if it is not correct or needs to be updated.

Right to data portability - the user can reuse the data provided to guideU. If the legal basis for the processing was a contract or the user's consent, we may transfer the selected data set, in a machine-readable format, to another personal data controller.

The right to delete data - at the user's request, we will delete data, if it is not necessary to implement our legitimate interests or legal obligations.

The right to withdraw consent - the user may withdraw any consent to data processing, including marketing consent

Right to object to the processing of personal data - when the processing is based on the legitimate interests of guideU or a third party, the user has the right to object to the processing of the data. Unless guideU provides legitimate reasons for the processing of the data, it will no longer process such data.

Right to object to direct marketing - the user may object to the processing of personal data in direct marketing at any time.

Right to restriction of processing - the user has the right to request guideU to restrict the processing of personal data, including in a situation when he questions the correctness of personal data or when an objection to the processing has been raised - until it is determined whether the legitimate grounds on the part of the personal data administrator override the grounds for objection.

Right to not be subject to an automated decision - if we have made a decision for you entirely based on an automated process and the decision has legal consequences or otherwise affects you, you may request that such decision be reviewed on a new and individual basis. This applies if we cannot prove that an automated decision is necessary for the conclusion or performance of a contract between the user and guideU.

The right to lodge a complaint with a supervisory authority - the user has the right to lodge a complaint with the supervisory authority - the President of the Personal Data Protection Office, if he or she believes that we process personal data in a manner inconsistent with applicable regulations in this regard.

If you want to exercise the above rights, please send us a request to marketing@guideu.at or by post to the address of the guideU brand owner.

guideU reserves the right to make changes to this privacy policy. We will inform you about any updates via our website. Updates may be necessary due to the development of our services or related changes legal regulations. 

bottom of page